Webcitagram

NỮ TÍNH (Feminine) là sự phụ thuộc và hỗ trợ (supportive). Từ sâu trong thâm tâm, mỗi người Phụ Nữ họ phải hiểu rằng nhiệm vụ của mình là cống hiến năng lượng cảm xúc (emotional energy) để người Nam hoàn tất sứ mệnh xã hội của anh ta.

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes

Jennifer Hudson
German Proverb