Webcitagram

NAM TÍNH (Masculine) là sự lãnh đạo dẫn dắt, sự kiến tạo (creator), khả năng nhìn xa trông rộng cộng thêm đặc tính cống hiến, tất cả những yếu tố trên để phục vụ cho mục tiêu CỦA RIÊNG ANH TA (Chứ không phải đặt mục tiêu vào những người Phụ Nữ).

picture loading error handler
16 thought(s)16

Most Memorable Quotes & Ideas

This is the place where I keep all of the quotes and ideas to keep learning and to remind myself daily for self improvement
Redpill
Realman
Stocism
Đàn ông
Phụ nữ

Explore more quotes