Webcitagram

20: Bên cạnh việc ghi chú, hãy liệt kê danh sách những điều khiến bạn mất tập trung:Facebook, Skype, một serie truyền hình thực tế yêu thích, cô đồng nghiệp dễ thương… Một khi nắm rõ những nhân tố tác động đến năng suất làm việc của bản thân, bạn xác lập một rào chắn tư duy giúp bản thân tập trung và kiên định với dsad — Mẹo 20: Bên cạnh việc ghi chú, hãy liệt kê danh sách những điều khiến bạn mất tập trung: Facebook, Skype, một serie truyền hình thực tế yêu thích, cô đồng nghiệp dễ thương…

Get

Explore more quotes