Webcitagram

Mẹo 4: Định giá mỗi giờ của mình đáng 1000 đô, và sử dụng chúng một cách khôn ngoan nhất. Trân trọng thời gian của mình và khiến chúng đáng giá.

Get

Explore more quotes