Webcitagram

Mẹo 7: Thực tế, việc hạn định thời gian sẽ giúp chúng ta tập trung và hiệu quả hơn. Vậy nên, không nên sợ hãi hay né tránh deadlines làm gì. Thậm chí, tự đặt ra các deadlines giúp ta trau dồi kỹ năng dàn xếp và xử lý các đầu việc.

Get

Explore more quotes