Webcitagram

Mẹo 8: Để hoàn thành mọi nhiệm vụ, điều quan trọng là bạn phải bắt tay vào việc. Đừng phân biệt việc lớn việc nhỏ, hãy để bản thân luôn bận rộn mỗi ngày.

Get

Explore more quotes