Webcitagram

Mẹo 15: Tận dụng… sự trì hoãn. Áp dụng phương pháp làm việc Pomodoro (phương pháp đặt ra các hạn định thời gian là bội của 25 phút, nhằm đảm bảo trong khoảng hạn định, bạn không chỉ hoàn thành công việc, mà còn có thời gian xem xét kỹ lưỡng lúc đầu và rà soát lại lúc sau).

Get

Explore more quotes