Webcitagram

Mẹo 17: Xếp thứ tự ưu tiên đầu việc, nhưng đừng rơi vào bẫy thứ tự ưu tiên: các đầu việc với ưu tiên thấp hơn rất dễ bị “xếp xó”. Hãy sắp xếp và phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành tất cả.

Get

Explore more quotes