Webcitagram

Mẹo 18: Điều gì người khác có thể làm được nhiều hơn hay tốt hơn, hãy để họ làm thay cho bạn. Chớ ôm đồm và thấu hiểu giá trị của teamwork.

Get

Explore more quotes