Webcitagram

Mẹo 6: Xây dựng thời gian biểu làm việc và tuân thủ theo nó. Dần dà thể lực và trí lực của bạn sẽ thích ứng theo khung đó.

Get

Explore more quotes