Webcitagram

Bất cứ cái gì trở ngại cho sự tự do phát triển cá tính của mình là mình có quyền tiêu diệt nó ngay

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes