Webcitagram

Mâu thuẫn chỉ là mặt trái của 1 thực thể, không gì gọi là phải, không gì gọi là quấy một cách tuyệt đối được cả

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes