Webcitagram

Người đại giác là người đã giải thoát, không còn nô lệ lấy một bảng giá trị nào nữa, không nô lệ lấy một cái phải quấy nào. Tốt xấu, vinh nhục, sinh tử đều được họ nhìn với cặp mắt lạnh lùng điềm tĩnh

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes