Webcitagram

Sống trong sự mà không mắc ở trong sự, ở trong vật mà không mắc trong vật, thì trong đời không vật nào làm chủ mình đặng

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes