Webcitagram

Cái gì thái quá đều là sai quấy. Cái quá tốt lại đi nghịch lại với cái tốt. Tấm huy chương nào cũng có bề trái của nó. Không có cái lầm lẫn nào to tát bằng sự ham muốn đạt cho kỳ được cái kết quả tích cực của một việc gì mà mình quá mong ước

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes