Webcitagram

Cách mạng cá nhân là nhằm nhận chân được cái chân tính của mình và tìm cho ra những giá trị đặc biệt của chân tính ấy

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes