Webcitagram

Trong đời, không có cái toàn thiện nào là cao trọng hơn cái toàn thiện nào cả

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes