Webcitagram

Biêt đủ thời đủ, đợi cho đủ thời biết chừng nào mới đủ! Biết nhàn thời nhàn, đời cho được nhàn biết chừng nào mới nhàn

1
Nguyễn Công Trứ
M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes