Webcitagram

Lửa bốc lên cao Nước chảy xuống thấp Thế mà lửa bao giờ cũng thua nước

1
Văn Trung Tử
M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes