Webcitagram

Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn tín

1
Lữ Khôn
M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes