Webcitagram

Phần nhiều ta mượn cái mũi kẻ khác mà thở, mượn con mắt kẻ khác mà xem, mượn lỗ tai kẻ khác mà nghe, mượn óc phán đoán kẻ khác mà phê bình... tức là ta ưa cái ưa của kẻ khác, ghét cái ghét của kẻ khác, làm cái làm của kẻ khác. Nghĩa là sống theo cái sống của kẻ khác

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes