Webcitagram

Nếu không nhận thấy được cái quý nơi trong mà chỉ thấy cái quý nơi ngoài, cái loạn đã bắt đầu sinh ra nơi lòng mình rồi

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes