Webcitagram

Phận sự của ta là phải thực hiện cái sống đến chỗ chí thiện của nó, đến chỗ chí thiện của mình chứ không phải đến chỗ chí thiện của kẻ khác

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes