Webcitagram

Muốn có phải mà không có quấy là mơ trời mà không có đất, thật là mê loạn

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes