Webcitagram

Lo thắng người thì là loạn Lo thắng mình thì hoà bình Biết người là trí Biết mình là sáng

1
Lão Tử
M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes