Webcitagram

Kẻ tự mình khinh mình thì làm gì tránh được kẻ khác khinh mình

4
K
M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes