Webcitagram

Thật ra cái sướng của mình là do cái khổ của kẻ khác xấu số hơn mình mà có

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes