Webcitagram

Tiến bộ, theo phần đông, nghĩ là hơn người về của cải, tước quyền... chứ không về nhân cách... Rốt lại, chỉ có kẻ nào có lòng tham dục mạnh hơn cả là tiến bộ cao hơn hết và được thiên hạ tôn thờ

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes