Webcitagram

Không thấy sự toàn thiện của mình mới sinh lòng ham muốn cái toàn diện của người, lấy vinh nhục, lớn nhỏ của người làm của mình. Đâu biết cái phải của người này đầu còn là cái phải của người kia. Không có cái phải nào là chung cho tất cả mọi người. Vạn vật dưới trời, không vật nào tự nó vô dụ hay hữu dụng cả

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes