Webcitagram

Cái mầm loạn đã bắt đầu ở chỗ "quên mình" để "chạy theo người" của chúng ta, do mỗi người chưa ai biết cái sống của mình vậy.

M
picture loading error handler
25 thought(s)25

Một nghệ thuật sống - Thu Giang Nguyễn Cần

Nghệ thuật sống
Thu Giang
Nguyễn Duy Cần
Get

Explore more quotes